GS/0000 WALNY ZJAZD PZA 2010 11/2010
Prezes
Prezes
Fot. Bogdan Jankowski
W dniach 6 i 7 listopada 2010 roku w Podlesicach w Skałkach Kroczyckich odbył się XIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu. Tradycyjnie już gościł nas "Zajazd Jurajski" u podnóża Góry Zborów. Głównym celem zjazdu było przedstawienie delegatom sprawozdania z prac Zarządu w latach 2007–2010 oraz wybór nowych władz na następne trzy lata. Obrady otworzył prezes PZA, Janusz Onyszkiewicz, który piastuje tę funkcję już trzy kadencje. Przewodniczącym Zjazdu wybrano Marcina Wernika z KW Warszawa. Po wyborze prezydium i sekretariatu Zjazdu przystąpiono do ustalania porządku obrad. Zaproponowany przez ustępujący Zarząd porządek nieco zmieniono, postanawiając, aby propozycje Komisji Matki i wybory nowych władz poprzedzić sprawozdaniem Komisji Wnioskowej i dyskusją nad wnioskami i programem pracy Związku. Uzasadnieniem zmiany było to, żeby kandydatom do władz dać możność podejmowania decyzji o uczestnictwie w pracach Zarządu z pełną świadomością nałożonych przez Zjazd na nowe władze zobowiązań. Sprawozdanie Zarządu przedstawił Janusz Onyszkiewicz, który zreferował w skrócie jego działania, odsyłając delegatów do szczegółów zawartych w pisemnym omówieniu kadencji. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał jej przewodniczący, Andrzej Piekarczyk. Komisja odniosła się pozytywnie do działań Zarządu i postawiła wniosek o udzielenie mu absolutorium. Dyskusja nad oboma wystąpieniami nie była długa – delegaci praktycznie nie podnieśli żadnych istotnych zastrzeżeń, chociaż z rozmów zasłyszanych w kuluarach wynikało, że niektórzy mieli krytyczne zdanie o funkcjonowaniu Zarządu. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przedstawił Andrzej Sobolewski. Wynikało z niego, że Sąd Koleżeński otrzymał do rozpatrzenia 4 sprawy. Trzy z nich dotyczyły wypowiedzi na forum internetowym i zostały oddalone z różnych powodów. Gorętszą dyskusję wywołała czwarta, której sąd nie rozstrzygnął, natomiast wnioskował do Zarządu PZA, aby najpierw zajęła się nią Komisja Bezpieczeństwa Górskiego, jako że sprawa powstała na tle oceny przyczyn wypadku śmiertelnego. Zarząd z kolei odłożył zajęcie stanowiska do decyzji Walnego Zjazdu. Dyskusja nad tą sprawą w trakcie sprawozdania Komisji Wnioskowej wywołała wiele emocji i chwilami przechodziła w, mówiąc językiem felietonów Wiecha, "pyskówkę". W rezultacie zjazd przyjął wniosek zobowiązujący obwinionego kolegę do przeproszenia AKG w Łodzi, w którego imieniu występował Wojciech Święcicki.
Walne 2010 - sala
Sala. Fot. Bogdan Jankowski
Następnie wybrano Komisję Matkę, Komisję Wnioskową i Komisje Robocze oraz ich przewodniczących. Kolejnym punktem było głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku głosowania Zarząd absolutorium otrzymał. Kapituła Członkostw Honorowych w składzie: Stanisław Biel, Janusz Majer, Jan Serafin (przewodniczący), Bogna Skoczylas, Jerzy Wala i Hanna Wiktorowska zaproponowała Zjazdowi nadanie członkostwa honorowego następującym osobom: Markowi Janasowi, Małgorzacie i Janowi Kiełkowskim, Michałowi Kochańczykowi, Tadeuszowi Rewajowi, Tamotsu Nakamurze, Szymonowi Wdowiakowi i Janowi Weigelowi. Zjazd przyjął wniosek Komisji przez aklamację. Uzupełniono także na przyszłość skład Kapituły Członkostw Honorowych o Annę Czerwińską, Andrzeja Ciszewskiego i Janusza Majera. Dalsze w tym dniu obrady toczyły się już w poszczególnych komisjach roboczych.
Walne 2010 - uczestnicy
Podlesice 7 listopada. Fot. Bogdan Jankowski
Następnego dnia wznowiono obrady plenarne poczynając od sprawozdania Komisji Wnioskowej. Przedstawiła ona kilka wniosków, z których najważniejsze dotyczyły wprowadzenia zmian do statutu PZA. Część tych zmian proponował ustępujący Zarząd, przy czym potrzeba ich wprowadzenia wynikała z uchwalenia przez Sejm nowej ustawy o sporcie i konieczności dostosowania do niej statutów poszczególnych związków sportowych. Zmiany te nie wywołały większej dyskusji. Większość z nich ma charakter formalny, jak np. zmiana nazwy Walny Zjazd na Walne Zgromadzenie Delegatów, niektóre jednak będą miały wpływ na działalność władz PZA, jak postanowienie, że Walne Zgromadzenie (o charakterze sprawozdawczym) ma się odbywać corocznie a co trzy lata sprawozdawczo-wyborcze. Pewną nowością będzie to, że delegaci będą wybierani na okres trzech lat, a nie jak dotąd na jeden walny zjazd. Statut wprowadził też obligatoryjny wymóg, by zebrania Zarządu PZA odbywały się co najmniej pięć razy w ciągu roku. O wprowadzenie bardziej radykalnych zmian organizacyjnych występował KW Warszawa. Po dłuższej dyskusji delegaci uznali, że propozycje te zostały zgłoszone zbyt późno i delegaci nie mieli możności, by się z nimi dostatecznie zapoznać – postanowiono więc, że zajmie się nimi Walne Zgromadzenie w 2011 roku.
Po zakończeniu dyskusji nad wnioskami Komisja Matka przedstawiła swoje propozycje kandydatów do władz PZA. Lista ta została uzupełniona o nazwiska zgłoszone z sali. Należy zauważyć, że do stanowiska prezesa PZA kandydował jedynie Janusz Onyszkiewicz, który otrzymał wymaganą większość głosów. Do Zarządu PZA zostały wybrane następujące osoby: Maciej Ciesielski, Mateusz Golicz, Marcin Kaczkan, Paweł Lulek, Marek Łukaszewski, Adrian Sinkiewicz, Jacek Trzemżalski, Danuta Wach, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski oraz Marcin Zwoliński. Członkami Komisji Rewizyjnej w tej kadencji będą Marek Janas, Marek Kaliciński, Janusz Jacek Krukowski, Jerzy Tillak i Ryszard Urbanik, natomiast członkami Sądu Koleżeńskiego – Zofia Chruściel, Marek Grochowski, Rafał Kardaś, Ryszard Kowalewski i Hanna Wiktorowska. Po ogłoszeniu wyników wyborów obrady zostały zamknięte.
Udział seniorów w Zjeździe był liczny a kuluarowe spotkania i towarzyskie pogawędki jak zwykle bardzo miłe i serdeczne, choć pogoda raczej nie zachęcała do spacerów wśród znanych sprzed lat skałek.
Leszek Łącki
GS/0000 WALNY ZJAZD PTT 2010 11/2010
W dniach 13–14 listopada 2010 r. obradował w Zakopanem VIII Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, który podsumował kadencję 2007–2010 i wybrał władze na następne trzy lata. Prezesem odmłodzonego Zarządu został Szymon Baron z Bielska-Białej. Jest to najmłodszy prezes w historii PTT. Ma 28 lat, żonę i dwie córki. Z zawodu jest inżynierem metalurgiem. Wiceprezesami w nowym Zarządzie zostali Nikodem Frodyma, Tomasz Kwiatkowski i Wojciech Szarota, sekretarzem – Jerzy Zieliński, a skarbnikiem – Joanna Król. Wśród spraw programowych Zjazd podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2012 Rokiem Ochrony Przyrody Polskiej z okazji stulecia założenia pierwszej organizacji skupiającej się na ochronie przyrody Tatr – Sekcji Ochrony Tatr Towarzystwa Tatrzańskiego. Gośćmi Zjazdu byli m.in. Marcin Szweycer z Gabinetu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który odczytał list Prezydenta do Zjazdu, Andrzej Gąsienica-Makowski – starosta tatrzański, Jerzy Kapłon – dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK oraz himalaiści Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki. VIII Zjazd obdarzył godnością członka honorowego Leszka Cichego, Krzysztofa Wielickiego i zdobywcę Korony Himalajów Piotra Pustelnika, a także zasłużonych seniorów PTT – Józefa Kwiatkowskiego, Kazimierza Opyrchała i Stanisława Czubernata, długoletniego zastępcę dyrektora TPN.
GS/0000 TAMOTSU NAKAMURA W POLSCE 11/2010
Od 17 do 25 listopada przebywał w Polsce czołowy eksplorator gór Tybetu i Chin, Tamotsu (Tom) Nakamura. Przyjechał na zaproszenie Janusza Majera i łódzkiego XII Explorers Festival. 18 listopada w auli UŁ, w ramach festiwalowej Wielkiej Lekcji Geografii, zorganizowanej dla uczniów szkół średnich z całej Polski, wygłosił bogato ilustrowany odczyt na temat eksploracji gór Azji Centralnej. Następnego dnia publiczności Explorers Festiwal opowiedział o swojej 20-letniej eksploracji gór wschodniego Tybetu, Syczuanu i Yunanu, która zaowocowała dokumentacją opisową i fotograficzną ok. 300 niezdobytych dotąd 6-tysięcznych szczytów, dotarciem do nieodwiedzanych dolin i lodowców. Znany w świecie jako "odkrywca Alp Tybetu", pokazał na zdjęciach niezwykłe piękno tych gór. W sumie zorganizował w ten zakątek świata 32 ekspedycje. 74-letni Tom Nakamura nagrodzony został gorącymi brawami. Wzruszony, głębokim japońskim ukłonem podziękował za aplauz. Nie tylko festiwalowa publiczność doceniła jego wielkie dzieło. Kapituła Festiwalu przyznała mu nagrodę Explorera a Jerzy Wala i Janusz Majer wręczyli mu dyplom członka honorowego PZA.
Explorers Festival. Tamotsu Nakamura
Explorers Festival. Od prawej: Janusz Majer, Tamotsu Nakamura, Jacek Sikora i Zbigniew Łuczak. Fot. Grzegorz Chwoła
Warto tu dodać, że Jerzy Wala za zasługi dla górskiej kartografii i monografie wielu pasm górskich, szczególnie Hindukuszu i Karakorum również został uhonorowany "Explorerem", a podziw budzi też to, że mimo osiemdziesiątki wciąż jest niezwykle aktywny: nadal kreśli mapy, wędruje po górach, jeździ na nartach, narzeka przy tym na brak czasu na realizację wszystkich planów.
2010 Janusz Majer, Tamotsu Nakamura i Krzysztof Wielicki
Janusz Majer, Tamotsu Nakamura i Krzysztof Wielicki
Nakamura był następnie gościem Janusza Majera w jego domu, w Górkach Wielkich, skąd w towarzystwie Jerzego Wali odbyli podróż przez Beskidy, Zakopane i Niedzicę do Krakowa. Pobyt w Warszawie, skąd na zaproszenie SGIM poleciał do Barcelony, wykorzystał na spotkanie z Józefem Nyką i Januszem Kurczabem. Europejskie tournée zakończy w Hamburgu spotkaniem z wydawcą swojej książki "Die Alpen Tibets – Östlich des Himalaya". Na przyszły rok planuje kolejną ekspedycję w góry Tybetu, na razie w konspiracji, bo żonie od wielu lat powtarza, że ekspedycja na którą aktualnie jedzie jest już tą ostatnią.
Tom Nakamura i Jerzy Wala
Tom Nakamura i Jerzy Wala z Tatrami w tle. Fot. Janusz Majer
Wywiad z Tamotsu Nakamurą przeprowadzony przez Janusza Majera i Grzegorza Chwołę ukazał się w piśmie Góry nr 6 (193) 2010 a jego osobistą relację z wyprawy odbytej jesienią 2009 r., zamieścił "Taternik" nr 3/2010, w opracowaniu Janusza Majera.
Grzegorz Chwoła
GS/0000 ODESZLI 11/2010
Adam Szurek
Adam Szurek w roku 1959.
Fot. Józef Nyka
Andrzej Pietsch
Andrzej Pietsch w r. 1967.
Fot. Marian Bała
W dniach 29 i 30 listopada opuścili nasze coraz to mniej liczne grono dwaj wybitni wspinacze sprzed półwiecza - Adam Szurek z Warszawy (72) i Andrzej Pietsch z Krakowa (78). Pierwszy z nich był szeroko znanym lekarzem-ortopedą, drugi międzynarodowej sławy grafikiem, profesorem ASP i subtelnym interpretatorem krajobrazów tatrzańskich. Obaj odegrali znaczącą rolę we wprowadzeniu tatrzańskiego "sesto grado" i pozostawili w Tatrach popularne drogi, wśród nich "kant" Zamarłej Turni, "Wariant R" na Mnichu i "Momatiukówkę" na Kazalnicy. Andrzej Pietsch wspinał się też w Alpach, Adam Szurek - w Kaukazie i Dolomitach. Żegnamy w nich serdecznych przyjaciół i niezapomnianych partnerów z tatrzańskich i pozatatrzańskich ścian, w których historię ich imiona wpisane są na zawsze. Z ich Bliskimi łączymy się w bólu i szczerym współczuciu.
Grono Seniorów KW Warszawa
GS/0000 POŻEGNANIA 11/2010
GS/0000 W SKRÓCIE 11/2010